Projekt e-Nauczyciele Powiatu Pleszewskiego

loga_strona_int_70

Dokumenty rekrutacyjne:

| Regulamin rekrutacji | Formularz zgłoszeniowy | Zaświadczenie o zatrudnieniu | Deklaracja uczestnictwa | Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych | Wzór umowy uczestnictwa | Rezygnacja z udziału w projekcie |

Rekrutacja:

Aleksandra Przybylska tel. 607626048

Informacje na temat projektu

Projekt: „e-Nauczyciel Powiatu Pleszewskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji: 01.08.2013 do 30.06.2015
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie powiat pleszewski

Projektodawca: PHU INFO-KOMPLEKS Jacek Drosdowski
63-300 Pleszew, ul. Lenartowicka 2
NIP 617-113-99-37, REGON 250840321
Biuro: Ulica: ul. Lenartowicka 2, 63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00
Email: infokompleks@op.pl
Tel / Fax: 606 152 113

Partner: Powiat Pleszewski / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Ogrodowa 13
Biuro: Ulica: ul. Ogrodowa 13
Kod pocztowy: 63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 12.00 – 16.00
Email: odn@ckp-pleszew.pl
Tel / Fax: 62 74 222 56

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania metod ICT w nauczaniu przez 96 nauczycielek i 24 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z powiatu pleszewskiego poprzez uczestnictwo w kursie stacjonarnym, e-learningowym oraz indywidualnych konsultacjach do 30.06.2015r.
Uczestnicy projektu
Grupę docelową projektu stanowić będzie 120 osób, nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu pleszewskiego uczących przedmiotów nieinformatycznych.
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie
• Spełnienie kryterium kwalifikowalności.
• Przesłanie / osobiste dostarczenie poprawnie wypełnionych i podpisanych oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych, w tym:
a) formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji)
b) zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole na terenie powiatu pleszewskiego i wkładzie własnym (załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji)
c) deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji)
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji)
• Zaakceptowanie Regulaminu Rekrutacji.
• Podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie.

Co oferujemy
• 120 h kursu stacjonarnego obejmującego 4 moduły tematyczne:
– Moduł 1 – Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
– Moduł 2 – nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
– Moduł 3 – Korzystanie z zasobów i funkcji platformy edukacyjnej.
– Moduł 4 – Zajęcia laboratoryjne – przygotowanie scenariuszy lekcji wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną.
• 30 h zajęć w formule e-learningowej;
• 4 godziny indywidualnych konsultacji ze specjalistami w zakresie przygotowania autorskiej lekcji multimedialnej, która może zostać umieszczona na platformie e-learningowej.
• Egzamin e-Nauczyciel Test.
• Uzyskanie Certyfikatu e-Nauczyciel.

A także:
• Catering w trakcie zajęć,
• Komplet materiałów (pendrive, notes, długopis) oraz podręczników zgodnych ze ścieżką ECDL.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z sylabusem e-Nauczyciel
Łączna ilość godzin 120h, jedno spotkanie 5h 2 razy w tygodniu, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Prowadzenie dziennika, list obecności, potwierdzenia odbioru poczęstunku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Zapytanie o cenę

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań z beneficjentem

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Protokół – Protokół z postępowania